Doneer aan TPO
 

We hebben déze intellectuele elite niet meer nodig

Hoogleraren; bewaar uw neutraliteit en bedrijf wetenschap in plaats van politiek

Door: , 13:45, 02 maart 2016

Hoogleraren; bewaar uw neutraliteit en bedrijf wetenschap in plaats van politiek

Toen Rudi Dutschke na de revoltes van 1968 in Parijs zijn beruchte oproep deed aan zijn trawanten om een ‘lange mars door de instituties’ te beginnen, kon hij niet bevroeden hoe succesvol die mars zou uitpakken. De revolutionairen van toen (“Uw rechtsstaat is de onze niet”, scandeerden ze bij de grote krakersrellen in Amsterdam) hadden er zin in. Dertig jaar later waren ze doorgedrongen op sleutelposities in de hoge ambtenarij, in de media, in de zorg, maar vooral in het onderwijs. Eén van de meest succesvolle was de studente Jet Bussemaker die het schopte van fanatiek kraakster annex lid van GroenLinks tot minister van Onderwijs namens de PvdA.

Het is vooral die oververtegenwoordiging van links in alle niveaus van het onderwijs die de PVV dwarszit. Van de kinderopvang, het basisonderwijs tot en met het beroepsonderwijs en het academische onderwijs, in de hele onderwijsprovincie is het linkse gedachtegoed niet zomaar dominant, het is allesbepalend. Het onderwijs is links en hevig policor en dat is geen toeval. Het is het resultaat van een welbewust beleid dat decennia geleden is ingezet en anno 2016 haar voltooiing heeft bereikt.

Kijk wie de belangrijkste stakeholders in het onderwijsveld zijn

Waarom zijn op één na alle voorzitters van de onderwijskoepels linkse ex-politici die voor hun carrièrestap geen enkele affiliatie met het onderwijs hadden? Waarom werd Rinda den Besten voorzitter van de PO-raad, de koepel van het basisonderwijs? Ze was PvdA-wethouder in Utrecht, alleen bekend van een overdadig dure afscheidsreceptie op kosten van de belastingbetaler. Dan Paul Rosenmöller, de voormalige vakbondsagitator, later Pim Fortuyn-basher en politiek leider van GroenLinks. Waarom werd hij voorzitter van de VO-Raad, de koepel voor het voorgezet onderwijs? Nooit iets met onderwijs gedaan en er waren waarachtig wel andere kandidaten.

Waarom moest per se Thom de Graaf, de oud-burgemeester van Nijmegen voorzitter worden van de HBO-raad? Nooit iets gedaan met onderwijs. Wel was ook hij Pim Fortuyn-basher (Anne Frank). Hij volgde Guusje ter Horst op, niet toevallig ook oud-burgemeester van Nijmegen en eveneens Pim Fortuyn-basher. Bovendien is zij bekend van de verwarrende oproep aan de elite om in opstand te komen tegen het volk. Waarom moest oud-PvdA-Kamerlid Jan van Zijl als ex-woordvoerder land- en tuinbouw voorzitter worden van de belangrijkste speler in het beroepsonderwijs, de MBO-raad?

De kiezer die als een dwalend kind aan de hand genomen moet worden?

Mijn punt is dit: het onderwijs is gepolitiseerd tot op het bot, ten faveure van kosmopolitisch en progressief links. In de loop der jaren is de zelfgenoegzaamheid van de dames en heren academici die het discours bepalen zo groot geworden dat het geregeld tot potsierlijke uitspraken leidt. Wat te denken van rector magnificus Bas Kortmann van de Radboud Universiteit die het bestaat om bij een opening van het academische jaar dit te zeggen:

 

“Meer dan ooit heeft Nederland een nieuwe, universitaire elite nodig die het land bij de hand neemt en het populisme van Geert Wilders en de onzekerheid die dit oproept, een halt toeroept.”

 

Niemand in de zaal die in een bulderlach uitbarst om zoveel pedanterie. Niemand van de mainstream media die hier een vraagteken bij zet. Maar wat gebeurt hier precies? Hier verzamelt de intellectuele elite zich in het hart van de universiteit van Nijmegen om een politiek-correcte hoogmis op te dragen. Het policor credo is dat de Nederlandse kiezer als een dwalend kind aan de hand genomen moet worden, want overal schuilt gevaar dat de onnozelen niet zelf kunnen onderkennen, dom en onderontwikkeld als ze kennelijk zijn. Het grootste gevaar is het populisme van Geert Wilders.

Geen kritiek op SP, GroenLinks of D66

Mijn stelling is dat de academische vrijheid door deze kaste van policor hogepriesters te grabbel wordt gegooid. Het bolwerk is intussen zo gesloten, zwelgt zo voldaan in zijn eigen voortreffelijkheid, dat er geen zelfreinigend vermogen meer te vinden is. In die context kan het gebeuren dat een groot deel van de hoogleraren de lokroep van het openbare discours niet kan weerstaan. Sterker nog, net als Bas Kortmann achten ze het hun heilige plicht om de kennelijk zwakbegaafde kiezer te behoeden voor het populisme. Nooit voor het onrealistische wereldbeeld van GroenLinks of de SP die organisaties steunen die zich schuldig maken aan terrorisme, anti-semitisme, die met buitenwettelijke middelen vissers willen ruïneren door rotsblokken in zee te gooien. Nooit voor het anti-democratisch handelen van de PvdA-fractie die elke motie en elk amendement van de PVV ongelezen in de prullenbak flikkert, hoe technisch van aard en verstandig ze ook zijn.

Nooit voor D66’ers die Wilders een kopschot toewensen. Nooit voor het grove geweld en de permanente intimidatie van de knokploegen van links, AFA en de Internationaal Socialisten, die zelfs een verkiezingsmarktje voor de Provinciale Staten in Leeuwarden waar de PVV aan meedeed met geweld onmogelijk dreigden te maken. Niet of nauwelijks academische verontwaardiging over de permanente beveiliging die onze politiek leider al meer dan 10 jaar moet verduren. Dat is allemaal kennelijk in orde volgens de elitaire hoeders van het land. Nee, Wilders en de PVV, die zijn het grote gevaar.

De eeuwige Godwin

En hoe is dat het beste te duiden? Door de Godwin, de eeuwige Godwin die door de culturele elite zorgvuldig wordt gekoesterd. Steeds weer gebeurt dat met veel aplomb en met het uitdrukkelijk gebruik maken van de autoriteit die kleeft aan het hoogleraarschap. En steeds met pseudowetenschappelijke argumenten zoals nu Paul Frissen weer doet, als hij als feit debiteert dat op grond van de literatuur we kunnen concluderen dat de PVV een fascistische partij is.

Dat is waar ik tegen ageer.

Iedereen heeft vrijheid van meningsuiting. Als mijn kapper dezelfde uitspraken had gedaan, was ik met hem in debat gegaan en had ik hem vervolgens een lang en gelukkig leven gewenst. Maar wat Frissen c.s. doen is misbruik maken van de autoriteit van het hoogleraarschap door pseudo-wetenschap als wetenschappelijke waarheid de wereld in te sturen en zo fact free een partij als de PVV te demoniseren.

De uitspraken van Paul Frissen

Zo stond het op 1Limburg:

“Geert Wilders appelleert aan het fascistische discours en daar moeten we tegen in opstand komen (-) Het demoniseren van minderheden, het wij/zij denken, is het klassieke fascistische verhaal door de geschiedenis heen. Alle politieke partijen moeten hem aanvallen. En dat wordt maar in beperkte mate gedaan.” Volgens de uit Limburg afkomstige politiek-filosoof is de term ‘nep-parlement’ een antidemocratische uitspraak. “De bijl aan de wortel van onze democratie. Hij had onmiddellijk gecorrigeerd moeten worden. Dit is hartstikke gevaarlijk.” Frissen noemt het een ‘grote schande’ dat minister-president Rutte weigert om ‘namens het Nederlandse volk’ op te treden tegen Wilders.”

Met zijn uitspraken sluit hoogleraar bestuurskunde/decaan van de Nederlandse School Openbaar Bestuur/politiek-filosoof/ docent Politieacademie Paul Frissen achteraan een bonte stoet wetenschappers aan die zich geroepen voelt om Nederland te waarschuwen tegen de PVV.

Er zijn meer zoals Frissen

Eerder zagen we Rob Riemen en zijn instituut Nexus een boekje uitgeven waarin de PVV op pseudo-wetenschappelijke wijze tot fascistisch werd verklaard. Het met belastinggeld gemaakte boekje werd in 150 ‘gratis’ exemplaren uitgedeeld aan alle Kamerleden, waarna mijn CDA-collega in de onderwijscommissie het stoer vond om het ostentatief te gaan lezen in de plenaire zaal. Dat zou ze leren, dacht Jack Bisschop!

Riemen zelf zei: ik kan mezelf niet buiten de tijd plaatsen. Als je dan zoveel verschijnselen ziet die een aanval op onze beschaving vormen, moet je iets doen. Dat ‘iets’ resulteerde in zijn boekje De eeuwige terugkeer van het Fascisme.

Wat dacht u van prof. dr. Jaap van Donselaar, dé deskundige op het gebied van extreem-rechts, die het rapport Polarisatie en radicalisering in Nederland het licht liet zien. De politieke effecten lieten geen dag op zich wachten. Pechtold juichte dat nu eindelijk wetenschappelijk was onderbouwd dat de PVV extreemrechts is. Van der Laan, de huidige sociaal-democratische burgemeester van Amsterdam las erin dat een grote achterban van de PVV de rechtsstaat zou kunnen bedreigen. Zelfs Herman van Veen die zichzelf voor de gelegenheid ook tot deskundige had verklaard vond het n.a.v. dit rapport passend om de PVV te vergelijken met de NSB.

Dan hebben we Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en regionaal bestuur die er voor pleitte om de plaatselijke politiek buitenspel te zetten ten faveure van de nationale overheid die per decreet aan gemeentes kon opleggen waar AZC’s geopend zouden worden. Al die inspraak en democratie hield de boel maar op, was de achterliggende gedachte.

Vergeet ook niet de migratiehistoricus Leo Lucassen. Hij is niet van de buis van de NPO weg te slaan om te toveren met cijfers die naar zijn idee aantonen dat er statistisch geen oververtegenwoordiging in de criminaliteit is van niet-westerse allochtonen. Als je de cijfers maar op de juiste manier corrigeert, dan valt het allemaal erg mee.

Hoogleraar Vrijetijdswetenschap als milieuactivist

Nog een mooi voorbeeld is de groep van 64 hoogleraren die een manifest doen uitkomen waarin wordt opgeroepen tot het sluiten van onze kolencentrales. Zonder enige energetische onderbouwing, zonder degelijke argumentatie zetten ze hun handtekening en gaan ‘s avonds met een warm gevoel naar hun bedje. Weer een stukje goed gedaan voor het arme onwetende volk. Eén van de ondertekenaars, prof. dr. Jan Boersema is historicus; een volgende, prof. dr. Theo Beckers is hoogleraar Vrijetijdswetenschap! In de baas z’n tijd, fors betaald door de belastingbetaler, spelen deze hoogleraren milieuactivist.

Ik vind dergelijke uitingen niet tot de academische vrijheid behoren; ik vind het zeker geen inbreuk op de vrijheid van meningsuiting om deze wetenschappelijke Goedmensen tot de orde te roepen als ze als tweedehands-auto-verkopers gebruik maken van argumenten die irrelevant zijn én van hun autoriteit van hoogleraar, die in deze context net zoveel gewicht heeft als de autoriteit van mijn kapper op hetzelfde onderwerp.

We hebben déze intellectuele elite niet meer nodig

Iedereen die dat niet begrijpt zou bij zichzelf moeten nagaan hoe diep hij/zij zelf is ingebed in de intellectuele elite die meent het domme volk te moeten leiden. Laat ik hen één geruststelling geven: we hebben jullie niet meer nodig. Jullie hebben jezelf gediskwalificeerd als hoeder van de moraal, van de democratie, van normen en waarden. Dat hebben jullie gedaan door heel verbeten tientallen jaren de lagere klasse, de lagere middenklasse en zelfs de middenklasse de rug toe te keren en hen te stigmatiseren als xenofoob, racistisch, fascistisch, discriminatoir, slechte smaak, ordinair en goedkoop.

Een tweede Volkert van der Graaf

Ik richt me tot u persoonlijk, prof. dr. Paul Frissen. U bent een wegbereider voor de volgende Volkert van der Graaf. Als die zijn terroristische aanslag pleegt, zal hij dat doen omdat hij zich net als de eerste Volkert gesterkt voelt door agitprop die vermomd als neutraal wetenschappelijke analyse de wereld in wordt gestuurd. Door uw agitprop, meneer Frissen. Want die Frissen, zal hij denken, dat is niet zomaar iemand. Die geeft les aan de absolute top van de Nederlandse ambtenaren en de best and the brightest van de Nationale politie. Die man is politiek-filosoof! Dus wat hij zegt is gewoon waar!

Bewaar uw neutraliteit

Wij pleiten niet voor een beroepsverbod. Natuurlijk niet. Maar hoogleraren die het gezag van hun ambt misbruiken om ideologische boodschappen de wereld in te sturen die kant noch wal raken om welke politieke partij dan ook te stigmatiseren, maken zich schuldig aan misleiding. Onze boodschap is: bewaar uw neutraliteit, bedrijf wetenschap in plaats van politiek. Doet u dat niet, dan hoort u niet op uw positie van hoogleraar. Ga dan de politiek in.

 
 
   

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace