TPOok!

 
avatar
   
Politiek

SGP komt met manifest ‘Islam in Nederland’ (integrale versie)

'Aanwezigheid van de islam in Nederland vraagt om een duidelijke politieke koers'

Tags: ,

De SGP heeft een manifest over de islam in Nederland geschreven. Die tekst leest u hieronder.

Islam in Nederland

In Nederland groeien de zorgen van veel Nederlanders over de islam. De behoefte van de islam aan dominantie gaat wereldwijd vaak met geweld gepaard. Dat geweld houdt helaas niet langer halt voor de poorten van Wenen. Het islamitisch terrorisme wordt in veel Europese steden indringend gevoeld. Buurtgenoten blijken vatbaar voor giftig antisemitisme of worden geronseld voor de jihadistische strijd in Syrië en Irak. Gevoelens van onbehagen en vervreemding dringen zich temeer op naarmate de buurt gehuld wordt in een islamitisch gewaad. Die terechte zorgen verdienen een serieus antwoord van de overheid.

Alle mensen zijn gelijk geschapen. Dat is een fundamenteel uitgangspunt in de Westerse traditie. Alle mensen hebben dus gelijke rechten. Ook voor moslims moet Nederland een veilige plek zijn. Sterker nog, we hebben iedere naaste zo lief als onszelf. Die waarde mogen we nooit loslaten. Alleen, dat is geen reden om krampachtig vast te houden aan de gelijkheid van alle godsdiensten. Het is hoogst onverstandig om alle godsdiensten over één kam te scheren. Daarvoor zijn redenen te over.

Ongemakkelijke verschillen dringen zich namelijk onvermijdelijk aan je op. Het liefdegebod van Jezus Christus en het geweldsgebruik van Mohammed vormen een verschil van dag en nacht. En denk aan het gegeven dat de sharia zich presenteert als concurrent van de rechtsstaat. Niet-moslims worden dan tot tweederangsburgers gedegradeerd en geweld tegen hen wordt gelegitimeerd. Rechtspraak verwordt tot willekeur.

De aanwezigheid van de islam vraagt van de overheid een heldere reactie, met duidelijke grenzen. Een verhaal dat staat als een huis. De SGP slaat hiervoor vijf pijlers.

Pijler I. Groeirem islam door asielbeperking

Door de instroom van asielzoekers groeit vooral de islam in Nederland. De SGP ziet dat niet als een verrijking van onze samenleving. Integendeel, er zijn vooral zorgen over de gebrekkige integratie van asielzoekers met een islamitische achtergrond. De voorbeelden dat de islamitische cultuur zich vaak moeizaam verhoudt met de rechtsstaat stapelen zich op, in Europa en wereldwijd. Het zou dus niet meer dan logisch zijn als de overheid problemen zoveel mogelijk wil voorkomen. Dat is beter dan genezen. Alertheid is nodig om de islam niet onnodig te laten groeien.

Het is een belangrijke christelijke waarde dat we vreemdelingen in vervolging en levensgevaar niet in de kou laten staan. Die waarde betekent niet dat we alle asielzoekers langdurig moeten opvangen. Het is verstandig en gerechtvaardigd om ernaar te streven de instroom van asielzoekers te verlagen en de uitstroom te verhogen. Ook de Vreemdelingenwet gaat niet voor niets uit van tijdelijk verblijf van ten hoogste vijf jaren. Terugkeer van statushouders kan enerzijds bijdragen aan de stabiliteit en ontwikkeling van het land van herkomst. Anderzijds moeten we de risico’s op gebrekkige integratie in Nederland serieus nemen.

De SGP wil dat:

– Opvang van asielzoekers (zoals uit bijvoorbeeld Somalië) in buurlanden in de regio veel meer het uitgangspunt is. Juist op dit punt zou Europa (ook financieel) actiever moeten zijn.

– Het tijdelijk verblijf van asielzoekers wordt verlengd naar zeven jaar, de nieuwe naturalisatietermijn. Asielzoekers die voldoende inkomsten hebben en ingeburgerd zijn, behouden na vijf jaar het recht om langdurig in Nederland te blijven.

– Europese regels een voortvarend terugkeerbeleid niet langer belemmeren. Europa is er nu debet aan dat uitgeprocedeerde asielzoekers te makkelijk in de illegaliteit kunnen verdwijnen.

– Bij het uitnodigen van asielzoekers niet nog meer personen met een grote afstand tot onze cultuur naar Nederland worden gehaald.

Pijler II. Beschermen rechtsstaat en beschaving

De Westerse cultuur en rechtsstaat hebben diepe culturele wortels. Bij die traditie denken we allereerst aan Jeruzalem, Athene en Rome, niet aan Mekka of Medina. De waarden van deze cultuur zijn in hoge mate schatplichtig aan de Bijbel, niet aan de Koran. Het is ook niet toevallig dat Kerst en Pasen in Europa een andere status hebben dan de ramadan. En het randschrift van de euro is niet willekeurig inwisselbaar. Voor die achtergrond hoeven we ons niet te schamen. Kennis van ons verleden is juist belangrijk om weerbaar te zijn in de toekomst. Zonder zelfkennis heb je de ander niets te bieden. Juist door verschil te blijven maken, kun je samenleven.

Tolerantie is geboren uit een lange historische worsteling. Sindsdien kenmerkt de vrijheid van religie de Nederlandse samenleving. Bij fundamenteel verschil van overtuiging gaan we niet met elkaar op de vuist. Er is ruimte om het persoonlijk geloof te belijden zonder dreiging van dwang en intimidatie. Het betekent bijvoorbeeld dat moslims die zich tot het christendom
bekeren in Nederland niet voor hun leven hoeven te vrezen. In het asielzoekerscentrum moet een bekering tot het christendom niet angstvallig verzwegen hoeven worden. Het is ontoelaatbaar wanneer bekeerlingen uit vrees voor wraak in het geheim een kerkdienst moeten bezoeken. Ook het zaaien van haat is uit den boze. Antisemitisme is een giftig kwaad dat zo snel mogelijk de kop moet worden ingedrukt.

De SGP wil dat:

– Geweld, bedreiging en bijvoorbeeld bekladding van synagogen en moskeeën hard bestraft wordt.

– Nieuwkomers zich van meet af aan loyaal voegen in onze democratische rechtsorde. Met het uiten van antisemitisme en intimidatie in asielzoekerscentra verspelen asielzoekers het recht op een vergunning en is snelle terugkeer de enige passende
oplossing.

– De kerndoelen voor het onderwijs niet uitgaan van een relativistische multiculturele samenleving, maar van respect voor de historische wortels van onze rechtsstaat en beschaving. De betekenis van onze nationale feestdagen en de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring mogen bijvoorbeeld niet gemist worden.

– Het afleggen van de eed en de keuze van feestdagen niet verruimd wordt naar islamitische varianten.

Pijler III. Aanpakken radicaal-islamitische organisaties

De SGP hecht vanouds veel waarde aan de vrijheid van private organisaties. Dat burgers een basale leefruimte hebben om hun overtuiging vorm te geven, mag namelijk niet afhankelijk zijn van de kleur van de overheid. Dat laat onverlet dat er wel ruimte is voor het verbieden van organisaties die de sharia willen invoeren en die zich keren tegen de democratische rechtsstaat of die herhaaldelijk haatzaaien en geweld verheerlijken. Het mag duidelijk zijn dat het goedkeuren of begrip kweken van geweld tegen niet-moslims actief moet worden bestreden, bijvoorbeeld in het onderwijs.

De SGP wil dat:

– Het Openbaar Ministerie de rechter actief verzoekt islamitische organisaties te ontbinden die onze rechtsorde ondermijnen, bijvoorbeeld wanneer zij radicale predikers uitnodigen (art. 2:20 BW).

– Sancties worden getroffen tegen het bekostigde onderwijs wanneer scholen bijdragen aan het verheerlijken van geweld en het bevorderen van jihadisme.

– Door de overheid wordt toegezien op onbekostigde vormen van islamitisch onderwijs die door salafisten georganiseerd worden (vervolg motie-Bisschop).

– Ongewenste (buitenlandse) financiering van moskeeën moet verboden worden

Pijler IV. Beschermen publieke ruimte

De overheid gaat bij uitstek over de inrichting van de publieke ruimte. Daarom stelt de overheid letterlijk paal en perk. Dat Nederland de vrijheid van godsdienst erkent, betekent niet dat de uitingen van alle godsdiensten op straat hetzelfde behandeld moeten worden. Het zou bijvoorbeeld ontsierend zijn om naast de Tweede Kamer een hoge minaret te plaatsen. Het  binnen de perken houden van islamitische uitingen in de publieke ruimte doet recht aan onze cultuurhistorische traditie, het vermijden van onnodige gevoelens van onbehagen en het garanderen van open communicatie tussen burgers. Er is genoeg islam in het Midden-Oosten, dat hoeven we in het Westen niet nog eens dunnetjes over te doen.

De SGP wil dat:

– Gebedsoproepen die geloofsteksten bevatten worden tegengegaan. Klokgelui is in Nederland al eeuwen het gangbare gebruik om op te roepen tot bijeenkomsten, zowel voor kerkdiensten als voor andere doeleinden of samenkomsten.

– Het dragen van de boerka verboden is in situaties waarin dat vanwege herkenbaarheid en communicatie nodig is, zoals in het onderwijs, de zorg en het openbaar vervoer. Niemand moet lijden aan gezichtsverlies.

Pijler V. Aanpakken van terroristen en geweldspredikers

Vrij verkeer van personen is een belangrijk recht binnen de EU. Goedbedoelende burgers kunnen ongehinderd alle kanten uit. Voor vakantie, studie of werk. Het vrij verkeer is duidelijk niet bedoeld voor degenen die haat transporteren, geweld verheerlijken en de rechtsstaat ondermijnen. Voor hen moeten er wél grenzen zijn. En wie uit vrije beweging het islamitisch terrorisme steunt, moet naast een strafrechtelijke aanpak ook kunnen rekenen op het verlies van burgerrechten.

De SGP wil dat:

– Extra geïnvesteerd wordt in opsporing en vervolging van terroristen en uitbreiding van het aan wijkagenten.

– Lidstaten in de EU ruimere bevoegdheden hebben om predikers met een gewelddadige of haatdragende boodschap te weren, niet alleen wanneer de openbare orde in het geding is.

– Ook Nederlanders die na hun steun aan islamitisch terrorisme in Nederland zijn teruggekeerd de Nederlandse nationaliteit verliezen.

– Terroristen van wie het Nederlanderschap niet kan worden afgenomen zoveel mogelijk gelijk worden behandelen met degenen die het Nederlanderschap wel verliezen omdat zij een dubbele nationaliteit hebben. Van terroristen die het Nederlanderschap
behouden moet bijvoorbeeld het kiesrecht ontnomen worden.

– Om te voorkomen dat moslims in Nederland beïnvloed worden door antisemitische propaganda uit Arabische landen moet de EU druk uitoefenen op deze landen. Nederland zorgt ervoor dat (EU-)subsidies aan de Palestijnse autoriteiten niet gebruikt
worden voor het maken van antisemitische schoolboeken.

– Degenen die geweld verheerlijken of uitreizen naar een door terroristen overheerst gebied vervolgd worden.

De zorgen over ontwikkelingen in de islamitische wereld zijn niet allereerst een probleem van de overheid. Het is allereerst de verantwoordelijkheid van de islamitische gemeenschap zelf om zich krachtiger te verweren. Uit die gemeenschap mag meer urgentie verwacht worden.

Tot slot

De aanwezigheid van de islam in Nederland vraagt om een duidelijke politieke koers. Niet gedreven door angst of naïviteit. De terechte zorgen van veel burgers verdienen een serieuzer antwoord van overheid en politiek. Het is onze wens dat andere partijen ook kleur bekennen en met een heldere visie komen. Vóór de verkiezingen.

 

Hier in PDF-vorm.

   

Steun direct Bert Brussen

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken: (Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.